Điều khoản sử dụng

Hayhomes.com sử dụng thông tin người dùng cung cấp để: • Cung cấp các dịch vụ đến người dùng. • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa người dùng và Hayhomes.com • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản của Người dung hoặc các hoạt động giả mạo . • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt. • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Hayhomes.com. •Hayhomes.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân Người dung khi có yêu cầu phù hợp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự người dùng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân người dùng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Hayhomes.com.

Phương tiện và công cụ để Khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu của mình

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Hayhomes thực hiện việc này.Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ ba đến Ban quản trị của Hayhomes.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Hayhomes sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

So sánh các bảng liệt kê

So sánh