Sổ hồng căn hộ

Tuyệt đối không giao bản gốc hợp đồng mua bán căn hộ cho chủ đầu tư

Trong hợp đồng mua bán căn hộ thường có điều khoản ghi rõ hợp đồng này sẽ lập thành nhiều bản, trong đó chủ đầu tư sẽ giữ từ 03 bản trở lên để lưu, làm thủ tục cấp sổ hồng cho căn hộ…và người mua được giữ 01 bản. Tuy nhiên, trong thực tế có trường hợp chủ đầu tư thu luôn bản hợp đồng mua...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh