Luật XD số 50/2014/QH13

Luật xây dựng năm 2014 số 50/2014/QH13

QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                 Số: 50/2014/QH13                                                    Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2014 LUẬT Xây dựng _____   Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh