Building Đường 3/2 , Phường 11, Quận 10

  • 300.000.000 VND
Đường 3/2, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Hồ Chí Minh

So sánh tài sản

So sánh