nhà đất

Hoa hồng môi giới mua bán nhà đất

Nhiều người mua bán nhà đất qua môi giới chưa biết trong giao dịch này môi giới sẽ hưởng tiền hoa hồng từ giao dịch của mình là bao nhiêu. Môi giới trả bằng thù lao Khi môi giới nhà đất cho khách hàng, theo pháp luật quy định, người làm môi giới được hưởng một khoản tiền gọi là “thù lao” và khoản thù lao...

So sánh các bảng liệt kê

So sánh